Beleid & Lobby

Mobiliteit

Met onze lobby voor de fiets willen we dat deze hoger op de agenda van gemeenten, provincies en het Rijk komt te staan en er meer budget voor wordt uitgetrokken.

Samenwerking

We gaan in overleg met zowel het ministerie van IenW en de leden van de Tweede Kamer om de fiets hoger op de politieke agenda te krijgen. We nemen deel aan de Mobiliteitsalliantie en Verkeersveiligheidscoalitie. Ook zijn we vertegenwoordigd in de programmaraad van het CROW-fietsberaad, de adviesraad van het Nationaal Fietscongres, het Landelijk Overleg Consumentenbelangen Openbaar Vervoer, Stichting Aanpak Fiets- en E-bikediefstal, bijeenkomsten van de Tour de Force en de Adviesgroep Infrastructuur en Recreatie. Daarnaast hebben we een wettelijke zetel in de Raad voor de Leefomgeving.

Beoogde resultaten:

 • Een betere plaats van de fiets in de provinciale akkoorden, ook in de budgetten.
 • Een sterkere provinciale vertegenwoordiging in de beïnvloeding van provinciaal beleid.
 • De uitvoering van het Nationaal Toekomstbeeld Fiets is verankerd in de Rijksoverheid.
 • Vervoersarmoede en de belemmeringen die fietsers ervaren zijn bekend binnen ons netwerk van organisaties die zich bezighouden met mobiliteit.
 • Inzicht in de ontwikkeling van het fietsaandeel in alle verplaatsingen, conform de doelstelling van Fietsvisie 2040.
 • Kiezers zijn geholpen om tijdens de Provinciale Statenverkiezingen de partij te kiezen die het meeste betekent voor de fiets (we vergelijken verkiezingsprogramma’s en zorgen voor persberichten per provincie en een landelijk persbericht).
 • Vrijwilligers hebben in alle provincies specifieke activiteiten ondernomen tijdens de campagne ter ondersteuning van de Provinciale statenverkiezingen (denk aan fietstochten, discussieavonden).
 • Inzicht gegeven in wat provincies na de verkiezingen daadwerkelijk gaan doen voor de fiets. Hiervoor hebben we de provinciale coalitieakkoorden vergeleken en de resultaten gepubliceerd in de vorm van een nota, met begeleidend persbericht.
 • Organisatie van een webinar voor nieuwe Statenleden en een debat met jonge kandidaten/Statenleden (vorm nader te bepalen).
 • Voorbereiding van onze activiteiten tijdens de Europese verkiezingen in 2023, in overleg met de European Cyclists Federation (ECF).
 • Onze activiteiten zijn afgestemd, eventueel in samenwerking met Tour de Force.
 • Uitvoering van een verkenning naar de logistiek met de fiets (i.p.v. gemotoriseerd vrachtvervoer) in Nederland (soorten, aandeel, kansen, knelpunten) door een hbo-afstudeerder.
 • Organisatie van een conferentie met experts over vervoersarmoede, in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.
 • Onze vrijwilligers zijn geïnformeerd over het Uitdaagrecht en de kansen die het biedt als participatie-instrument om lokaal fietsbeleid te beïnvloeden. Bij het Uitdaagrecht (ook wel Right to Challenge genoemd) kunnen bewoners taken van overheden overnemen als zij denken deze slimmer, beter, goedkoper of anders te kunnen uitvoeren.

Terug naar Mobiliteit

Bekijk de overige projecten over Mobiliteit